Beleidsdoelstelling 2020 2021

Beleidsplan 2020/2021

Inleiding
De visie, missie en activiteiten van de Stichting zijn verwoord op de website van de Stichting Zijnsoriëntatie. Dit document zoomt in op de accenten die we als bestuur in 2020/21 willen leggen. Het bestuur is nu een vol jaar actief. Naast de lopende zaken zijn er ook veel nieuwe invalshoeken en ontwikkelingen.

Focus
De Stichting heeft als taak de Zijnsoriëntatie te bevorderen. Het komende jaar zetten we het Zijnsgeoriënteerde gedachtengoed, dat de basis is van al onze activiteiten, verder in het licht. We richten ons daarbij niet alleen op mensen die de Zijnsoriëntatie nog niet kennen, maar ook op de degenen die zich hieraan al verbonden hebben. We zoeken naar wegen om aan te sluiten bij de informatiebehoeftes van de verschillende holons binnen de Zijnsoriëntatie. Zo hopen we het studeren op het pad te ondersteunen en de rijkdom van het gedachtengoed makkelijker toegankelijk te maken.

Nieuw in dit stichtingsjaar
De website zal een geheel nieuw jasje krijgen in afstemming en samenwerking met de diverse andere groeperingen in Zijnsoriëntatie. We willen de website verder uitbreiden zodat meer zoekfuncties en publicaties voor geïnteresseerden te vinden zijn. En bovendien is het de bedoeling dat de transcripten van retraites en leergangen een vaste plek op onze site krijgen. Tevens zal de digitale afname van het Cirkelabonnement een nieuwe vorm krijgen. 

Een plan wordt verder uitgewerkt om de kunst, die in de Cirkel geplaatst wordt, ook ruimte op onze site te geven. Daarmee bieden we een plek van inspiratie en kunnen we het Zijnsgeoriënteerde gedachtengoed ook op deze manier onder de aandacht te brengen.

De vertaling van de Treasure Trove, waar een enthousiaste projectgroep van studenten al een paar jaar mee bezig is, zal eind 2020 afgerond zijn. Het streven is dat de stichting het boek medio 2021 gaat uitgeven.

Continuïteit
Gezien de te verwachten investeringen zullen we extra aandacht geven aan de financiële continuïteit van de stichting. Daarvoor nemen we het PR-beleid opnieuw onder de loep en kijken we daarbij ook naar de benadering van nieuwe doelgroepen.

Giften zijn welkom, we hebben een ANBI-status!


Beleid 2019/ 2020

Inleiding

De algemene visie, missie, en activiteiten van de Stichting zijn verwoord op de website onder informatie over de Stichting. Dit document zoomt in op de accenten die we als bestuur in 2020 willen leggen. Het bestuur is per 1 oktober 2019 in zijn geheel gewisseld en als nieuw bestuur zullen we om te beginnen de lopende zaken verder uitvoeren. Twee highlights noemen we hier alvast.

Nieuw in 2020

We zijn in overleg met de redactie van de Cirkel, die een nieuwe opzet voor abonnementsvormen heeft uitgewerkt. De invoering hiervan zal gepaard gaan met een tariefsverlaging. Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting.

De Stichting ondersteunt bovendien de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie bij de lancering van de nieuwe landelijk aangeboden cursus Zijnsgeoriënteerde Meditatie.

Focus in activiteiten

De Stichting heeft als taak de Zijnsoriëntatie te bevorderen. De basis van al onze activiteiten is het Zijnsoriëntatie gedachtengoed. Het komende jaar zetten we dit gedachtengoed in het licht. We willen een plek creëren waar alle publicaties worden bewaard, bewaakt, gepresenteerd, en te vinden zijn. Bovendien willen we het gedachtengoed beter toegankelijk maken door nieuwe en zo mogelijk geïntegreerde zoekfuncties.

Accent in doelen

Hiermee richten we ons niet alleen op mensen die de Zijnsoriëntatie nog niet kennen, maar juist ook op de degenen die zich hieraan al verbonden hebben. We zoeken naar wegen om aan te sluiten bij de informatiebehoeftes van verschillende groepen. Meer in het algemeen hopen we hiermee het studeren op het pad te ondersteunen en het makkelijker te maken de rijkdom van het gedachtengoed verder te ontginnen.

Praktisch

Dit alles maakt ook een herziening van onze website nodig, Hierbij zullen we aansluiten bij digitale initiatieven die al lopen in andere holons. We willen sowieso de komende tijd contact leggen met de verschillende holons om ervoor te zorgen dat het werk van de Stichting aan blijft sluiten bij de ontwikkelingen elders.

Scroll naar boven