Jaarrekeningen

Stichting Zijnsoriëntatie draagt mede via het jaarverslag verantwoording af. Wij stellen de jaarrekening online beschikbaar, volgens de eisen van de ANBI.

2022 -2023

BESTUURSVERSLAG

Bestuur

Gedurende dit boekjaar bestond het bestuur uit Marjolein Peters (voorzitter), Mirjam Oostendorp

(penningmeester) en Jacco Farla (secretaris en website, ICT). Daarnaast verzorgt Tineke Holkema de

webpagina over kunst uit het tijdschrift Zijn, en ook de administratie van het verstrekken van logincodes

voor de Avolokiteshvara pagina’s. Aan het eind van dit boekjaar heeft een bestuurswisseling

plaatsgevonden, waardoor vanaf 1 september 2023 het bestuur nog slechts bestaat uit Marjolein Peters

(voorzitter) en Mirjam Oostendorp (penningmeester).

Financiën

Dit boekjaar zijn er geen ongebruikelijke uitgaven gedaan.

Activiteiten

In dit jaar zijn de plannen uitgewerkt voor de publicatie van twee boeken. Het gaat om een uitgave bij

Asoka met als titel De vier gebaren. Het boek zal grotendeels gebaseerd zijn op transcripten van

Winterretraites. Hilde Bosman zal de teksten daarvan bewerken tot een goed leesbaar manuscript, in

nauwe samenspraak met Hans Knibbe en Marjolein Peters. Hilde Bosman zal voor haar werk een

vergoeding ontvangen. Daarnaast is het idee uitgewerkt om op basis van interviews met Hans en Iene te

komen tot een publicatie over Zijnsoriëntatie als levenskunst. Dit boek zal geschreven worden met het

oog op de brede groep van geïnteresseerden in levenskunst gebaseerd op een spirituele visie.

Wat betreft het kenniscentrum is er overleg met de School. Het is nog zoeken naar de goede digitale

vorm daarvan. Duidelijk is dat voor het met informatie vullen van het kenniscentrum en het beheren van

de kennis, er meer mensen betrokken moeten worden bij deze klus. Het bestuur zal daarvoor mensen

gaan werven op projectbasis.

De werkzaamheden rondom het vormgeven van de site voor de Stichting hebben ertoe geleid dat deze

eind 2023 naar verwachting online kan. De vormgeving van de site sluit mooi aan op de vormgeving van

de andere holons.

Tenslotte is er veel actie ondernomen om bestuursleden te werven. Dit heeft het afgelopen boekjaar

helaas nog niet tot een uitbreiding van het bestuur geleid. Om de taken van de stichting te kunnen blijven

uitvoeren, is het noodzakelijk dat het bestuur het komende jaar weer op sterkte komt.

Het tijdschrift Zijn

In ieder nummers van het tijdschrift Zijn staat een onderwerp centraal dat relevant is voor de beoefening

van Zijnsoriëntatie. Zo was nummer 66 gewijd aan alles rondom de Guru, een onderwerp dat vervolgens

op een studiedag van de Zijnskring in november 2023 verder werd uitgediept.
FINACIEEL VERSLAG
Download hier de jaarrekening 2022 – 2023

 

2021 – 2022

Bestuur

Gedurende dit boekjaar bestond het bestuur uit Liesbeth Wolfkamp (voorzitter), Marjolein Peters (secretaris), Mirjam Oostendorp (penningmeester) en Jacco Farla (website en ICT). Daarnaast verzorgt voormalig bestuurslid Tineke Holkema de webpagina over kunst uit het tijdschrift Zijn, en ook de administratie van het verstrekken van logincodes voor de Avalokiteshvara pagina’s.

 

Financieel

Gedurende dit boekjaar zijn geen ongebruikelijke uitgaven gedaan.

 

Activiteiten

In september zag een nieuwe uitgave van de Stichting het licht: Een Schatkist van Overdracht door Geschriften, een iconisch boek uit de Nyingma school geschreven door de 14e-eeuwse boeddhistische dzogchen-yogi Longchenpa. Het boek was in een periode van zes jaar vertaald uit het Engels door Daan Goedhart onder auspiciën van Hans Knibbe en met medewerking van de leden van de lerarengroep non-dualiteit. Op 26 september 2021 werd dit boek in de Nicolaïkerk in Utrecht feestelijk gepresenteerd, samen met een begeleidend boek geschreven door Hans Knibbe: Parels uit de Schatkist van Longchenpa. De publicatie van dit boek is voorbereid en begeleid door de Stichting en uitgegeven door Asoka.

Aan het verschijnen van de boeken en hun presentatie is veel publiciteit gegeven, inclusief het verspreiden van een folder onder boekhandels, en gerichte mailings naar studenten, en potentieel geïnteresseerden uit Boeddhistische en de wetenschappelijke wereld.

Voor de kaft van ‘Een Schatkist’ liet de Stichting een tanga maken in Nepal. De Stichting heeft deze in permanente bruikleen gegeven aan de School voor Zijnsoriëntatie, maar met behoud van het copyright.

Het kenniscentrum Zijnsoriëntatie heeft gaandeweg een groter spectrum gekregen. Om die reden heeft het bestuur de uitgangspunten aangepast en nieuwe plannen voor een uitbreiding van het kenniscentrum gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een notitie, in goed overleg met het bestuur van de School en Hans Knibbe.

Verder is besloten dat het kenniscentrum wordt losgekoppeld van de website van de Stichting en wordt gelinkt aan de website van de School. Het Stichtingsbestuur blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Er zal de komende tijd verder worden overlegd met de School over de inhoud en vooral over het realiseren van links tussen het aanbod van de School voor studenten en het kenniscentrum (het studie-deel).

Het bestuur heeft het beleid met betrekking tot kunst en ZO op een aantal punten aangescherpt. Op de website beperken we ons voorlopig tot de kunst-afbeeldingen zoals die in Zijn wordt afgedrukt, met bio’s van de betrokken kunstenaars en informatie en gedachten over kunst en Zijnsoriëntatie (al dan niet i.s.m. Zijn) zoals het interview met Anneke Seelen. Het gaat om kunst als een expressie van ZO verbeeld door padlopers.

Download hier de jaarrekening 2021-2022

 

2020 – 2021

Bestuur

Er heeft aan het eind van dit boekjaar (31 augustus 2021) een bestuurswisseling plaats gevonden. De huidige samenstelling van het bestuur is thans Liesbeth Wolfkamp (voorzitter), Marjolein Peters (secretaris), Mirjam Oostendorp (penningmeester) en Jacco Farla (website en ICT).

 

Financieel

Het geoormerkte budget voor de uitgave van vertaling van de Treasure Trove, De Schatkist, en de uitgaven daaromheen zijn hoger uitgevallen dan de gewone reserves. Het is een investering voor de langere termijn en dient het doel van de Stichting. De hogere uitgaven komen ten laste van het resultaat.

De Stichting heeft de verkoop van De Schatkist in handen van de School voor Zijnsoriëntatie gelegd.

De School heeft in 2019-2020 een gift voor het bedrag van € 15.500 toegezegd waarvan het bedrag van € 10.500 is geoormerkt voor de financiering van een documentaire over Zijnsoriëntatie die de School wil laten maken. Het overige deel van de gift, dus € 5.000 is bestemd voor financiering van het tekort op de begroting van voorheen de Cirkel, nu tijdschrift Zijn geheten, zoals eerder werd afgesproken tussen School en redactie.

 

Activiteiten

Het kenniscentrum op de website is verder uitgebreid en neemt thans een prominente plek in waar studenten en geïnteresseerden studie- en achtergrondmaterialen kunnen vinden, alsmede de boeken van Hans Knibbe en losse trefwoordenregisters. De basismaterialen voor het transcriberen van lezingen en training zijn geactualiseerd en verbeterd.

De kunst die in het tijdschrift Zijn staat wordt sinds dit jaar ook op onze website geplaatst. Bezoekers kunnen kunstwerken zoeken op tijdschriftnummer en kunstenaar. Kunst is naast het geschreven woord een vorm waarin het zicht van Zijnsoriëntatie kan worden uitgedrukt. De kunstenaars delen hun inspiratie en relatie met Zijnsoriëntatie in een korte biografie.

In dit boekjaar is ook veel werk gestoken in het voorbereiden van de pr en vooral de speciale website over de nieuwe boeken die de stichting in de 2e helft van 2021 zal uitgeven.

Ten slotte organiseerde de stichting in november 2020 een -virtuele- bijeenkomst met alle holons van de school en het schoolbestuur, ter bevordering van uitwisseling van activiteiten en samenwerking.

Uitgeverij

Heel blij zijn we met het akkoord van Padma Publishing voor de vertaling en publicatie van de Treasure Trove of Scriptural Transmission van Longchenpa. Net voor het einde van dit boekjaar werd aan de uitgave van ‘Een Schatkist van Overdracht door Geschriften’ de laatste hand gelegd. Ook werd een begin gemaakt met het redigeren en uitgeven van het boek ‘Parels uit de Schatkist van Longchenpa’ van Hans Knibbe.

In overleg met het schoolbestuur is besloten om de boeken van Hans Knibbe niet meer via de stichting te verkopen. Boeken van Hans Knibbe die door anderen worden uitgegeven worden niet meer bijbesteld. De huidige voorraad wordt verkocht tot deze op is. Het boek ‘Een Schatkist van Overdracht door Geschriften’, door de stichting zelf uitgegeven, wordt via MilindaPlus in de markt gezet. Dit betekent dat het Milinda account bij het Centraal Boekhuis wordt gebruikt voor distributie onder boekhandels. Op termijn zou dit ook voor de andere boeken die in eigen beheer zijn uitgegeven kunnen gaan gelden. Tot die tijd worden de resterende exemplaren van deze boeken nog via de eigen winkel verkocht.

De Cirkel /Zijn

De Cirkel heeft een geheel nieuw jasje gekregen. De naam is gewijzigd in tijdschrift Zijn en de lay-out is aangepast. Het is een prachtig, kleurig geheel geworden.

Er zijn verschillende abonnementen mogelijk. Er is zowel een papieren als een digitale versie of een combinatie van beide beschikbaar. Ook is thans toegang tot het hele Cirkel/Zijn archief en het trefwoordenregister mogelijk.

Download hier de jaarrekening 2020-2021

2019 – 2020

Bestuur
Het bestuur is ongewijzigd.

Financieel
Er zijn dit jaar flinke uitgaven gedaan. Er werd een negatief resultaat geboekt door de opfrissing en uitbreiding van de Stichtingswebsite, inkoop van voorraad boeken, presentatie van een nieuw boek en de gewijzigde abonnementsvorm. Deze uitgaven waren al opgenomen in de begroting.

Activiteiten
Een start is gemaakt om het Zijnsgeoriënteerde gedachtengoed beter toegankelijk maken door trefwoordenregisters voor de boeken van Hans Knibbe en een integrale functie op de website van de stichting te plaatsen. Onder de noemer ‘Kenniscentrum’ is thans informatie te vinden over o.a. de boeken van Hans Knibbe, studieonderwerpen, taal en taalgebruik (schrijfwijzer, format en handleiding voor het uitwerken van geluidfiles, ZO begrippenlijst).

De website is daarvoor al zoveel mogelijk vernieuwd en aangepast.

We zijn van start gegaan met een project om de kunst die in de Cirkel geplaatst wordt, ook een vaste plek op onze website te geven. Ook is het de bedoeling de betreffende kunstenaars aan het woord te laten over wat Zijnsoriëntatie voor hen via de kunst te betekenen heeft. Dat kan ook andere padlopers ondersteunen en inspireren.

Uitgeverij
In februari 2020 was er de boekpresentatie van het boek Zitten in Zijn van Hans Knibbe. Ruim 150 mensen woonden de presentatie bij.
Het boek Gezonde Zelfliefde is door Asoka in herdruk genomen. We hebben een herziene uitgave van het boek De Tempel van Relatie en een nieuwe druk van het Handboek Zijnsorientatie uitgegeven. Ook is een supplement van het Handboek uitgekomen. Eerstejaars studenten aan de school kunnen dit samen met het Handboek met korting bestellen.

Bij elk product wat we verkopen is thans op openingspagina van de webwinkel een korte introductie te vinden.

De Cirkel
Ook nieuw is de gewijzigde abonnementsvorm van het tijdschrift De Cirkel. Er is sinds 1 januari 2020 keuze uit drie verschillende abonnementen. Tevens is het abonnement goedkoper geworden. Daarnaast zijn de diverse thema’s, die in elk nummer van de afgelopen 30 jaar van de Cirkel verschenen zijn, op de website van de Stichting beschreven.

Download hier de jaarrekening 2019 -2020

2018 – 2019

Bestuur
Er heeft aan het eind van dit boekjaar een bestuurswisseling plaats gevonden. De samenstelling van het bestuur is – officieel per 1 oktober 2019 – Liesbeth Wolfkamp (voorzitter), Marjolein Peters (secretaris) en Tineke Holkema (penningmeester). Het secretariaat van de School voor Zijnsoriëntatie verleende ondersteuning bij de administratie, verkoop en bij externe contacten. Waar nodig werd door zijnsgenoten assistentie verleend.

Financieel
Het was financieel een goed jaar, de balans ziet er rooskleurig uit. Wederom is er een anonieme gift geweest. Door het afwaarderen van de boeken ziet de balans er realistisch uit.

 Activiteiten
De stichting heeft praktische ondersteuning gegeven bij lezingen door Hans Knibbe in het land. Deze cursus wordt gegeven door leraren Zijnsoriëntatie in den lande en de lezingen zijn door leraren georganiseerd.

Uitgeverij
Er is een start gemaakt met de herziening van het boek ‘De Tempel van de Relatie’ van Hans Knibbe. Een nieuwe uitgave zal daarvan het daglicht zien. Ook vroeg de publicatie van een ruim supplement op het Handboek Zijnsoriëntatie de nodige aandacht en voorbereiding.
Aan de uitgave van het nieuwe boek van Hans Knibbe, ‘Zitten in Zijn’, werd dit jaar hard gewerkt.

De Cirkel
Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift De Cirkel. Binnen de redactie en met het bestuur van de Stichting werden plannen ontwikkeld om naast de uitgave op papier ook een digitale en goedkopere versie van het blad in 2020 te lanceren.

Download  hier de jaarrekening 2018-2019.

2017 – 2018

Bestuurssamenstelling 2017-2018
Josje Henkelman en Charles van de Peppel traden af in april 2018 en werden in april 2018 opgevolgd door Dorien Tijhuis (secretaris). Overige bestuursfuncties bleven ongewijzigd: Dorothea van der Sar (voorzitter), Brigitte Baake (penningmeester) en Helen Van Reenen (lid). Het bestuur is in de dagelijkse uitvoering bijgestaan door Mariska Denayère (adviseur). In het bestuur zijn taken verdeeld en regelmatig vraagt de Stichting Zijnsoriëntatie hulp van zijnsgenoten om mee te werken bij evenementen/lezingen, boekverkoop, e-books, audiobestanden en fondsenwerving.

Financieel
Ook dit jaar ontving de Stichting Zijnsoriëntatie giften van particulieren. Daarnaast is er dit jaar besloten een deel van de voorraad van met name oude uitgaven van het door de Stichting Zijnsoriëntatie uitgegeven tijdschrift De Cirkel, af te waarderen. De nieuwe balans is daardoor realistischer en nog steeds gezond met goede vooruitzichten voor de toekomst. Dit jaar is er een bijdrage geleverd van € 500 ten behoeve van de gemeenschapsdag.

Activiteiten
Op 24 maart is er in de Lutherse kerk in Utrecht een feestelijk boekpresentatie gegeven van het nieuwe boek Gezonde Zelfliefde van Hans Knibbe.
In samenwerking met de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders zijn er in den lande (Amsterdam, Amersfoort en Breda) lezingen Gezonde Zelfliefde gegeven.

Uitgeverij
In maart 2018 is het boek’Gezonde Zelfliefde’ van Hans Knibbe uitgekomen. Dit boek is een uitgave van Asoka in samenwerking met de Stichting Zijnsoriëntatie.’Meditatie in beweging’ beleefde een vierde herdruk.
Ook dit jaar heeft de Stichting Zijnsoriëntatie de eerstejaarsstudenten van de Zijnstraining de mogelijkheid geboden het Handboek Zijnsoriëntatie voor de helft van de prijs aan te schaffen, waarvan velen dankbaar gebruik hebben gemaakt.

De Cirkel
Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift ‘De Cirkel’. Ter promotie heeft Stichting Zijnsorientatie, de eerste en tweedejaarsstudenten van de Zijnstraining aan de School voor Zijnsorientatie ‘De Cirkel’ ter kennismaking gratis beschikbaar gesteld.

Download hier hier de jaarrekening 2017-2018.

2016 – 2017

In boekjaar 2016-2017 is vooral aandacht gegeven aan de uitgeverij: met herdrukken van bestaande boeken én de eerste Engelstalige publicatie: See, you are already free! Daarnaast is de samenwerking met de redactie van tijdschrift de Cirkel verhelderd. Van de lezing is deze keer een professionele filmopname gemaakt; de video is onder meer via YouTube gedeeld.

Download hier de jaarrekening 2016-2017.

2015 – 2016

Het boekjaar 2015-2016 was een jaar waarin er veel bestuurswisselingen zijn geweest en waarin we verder gebouwd hebben aan een steviger fundament van de stichting, ook in financieel opzicht.

Download hier de jaarrekening 2015-2016.

2014 – 2015

Het boekjaar 2014-2015 was een jaar waarin de stichting actief naar buiten is getreden. De stichting bracht samen met Asoka het boek ‘Zie, je bent al vrij!’ van Hans Knibbe uit en organiseerde activiteiten om dit boek onder de aandacht te brengen.

Download hier de jaarrekening 2014-20151

Scroll naar boven