Visie en missie

Visie

De stichting heeft binnen Zijnsoriëntatie een dienende rol. Deze bestaat uit het faciliteren en ondersteunen van de toepassing en de verspreiding van het gedachtengoed van Zijnsoriëntatie. Dit alles in een postmoderne omgeving, waarin thema’s aan de orde zijn zoals:

  • een toenemende belangstelling voor spiritualiteit, zingeving en persoonlijke groei, blijkend o.a. uit de vele publicaties die op dit gebied verschijnen en het toenemende aantal actieve groepen; naar verluidt zijn in Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen op een of andere manier bezig met spiritualiteit.
  • een groeiende afkeer van consumentisme, verplatting, stijlloosheid en het zoeken naar een nieuwe publieke moraal met een herwaardering van ‘waarden’ als maatstaf voor het ‘goede’ leven: een vorm van leven waarin mensen, aandachtig en creatief, zowel bescheiden als zelfbewust, niet ten koste van anderen maar samen en met het oog op anderen er naar streven om meer van hun leven te maken dan materiële welvaart verwerven.
  • de opwaardering van waarden als duurzaam of veerkrachtig, integer of handelend vanuit heelheid, maatschappelijk verantwoord.

Hans Knibbe heeft met de Zijnsgeoriënteerde benadering een pad voor levenskunst ontwikkeld. Hij heeft hierbij geput uit oude wijsheidstradities én uit de expertise van de westerse psychologie, samengesmeed tot een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van spiritualiteit en levenskunst.

De toepassing van het gedachtengoed van Zijnsoriëntatie, de zijnshouding, leidt op allerlei levensterreinen tot een andere benadering dan de gangbare. Het eerste aspect hiervan is dat de waarneming van de ogenschijnlijk vaststaande werkelijkheid kan plaats maken voor een blik op de wezenlijke, innerlijke kwaliteiten. Dit stimuleert ook de zelfontplooiing, zelfkennis, morele gevoeligheid en het ontwikkelen van stijl en smaak. Het tweede aspect is, dat het authentieke individu bij uitstek is toegerust om te veranderen hetgeen verandering vraagt, maar vanuit een houding van heelheid. Vanuit deze hogere optiek wordt helder wat er te doen en te ontwikkelen valt, ook in maatschappelijk opzicht. De nieuwe visie is goed uitgewerkt en biedt een uitgebreide en diepgaande trainings- en begeleidingswijze.  Ook op andere gebieden zoals onderwijs, bedrijfsleven, gezondheidszorg, politiek en religie zijn aanzetten gegeven tot de toepassing van een zijnshouding in de praktijk van maatschappelijke verbanden. In het holon van Zijnsoriëntatie bestaat het streven om deze toepassingen verder te ontwikkelen en zo een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De stichting heeft op dit punt een ondersteunende rol.

Missie

  • De uitdaging waar de stichting voor staat is om zo veel mogelijk mensen te laten kennismaken met (de theorie, visie en werkwijze) van Zijnsoriëntatie.
  • Een even grote uitdaging is om bekendheid en toepassing te geven aan de bijdrage die Zijnsoriëntatie kan leveren, niet alleen in als spiritueel pad van levenskunst, maar ook in andere levensgebieden. De stichting zal met haar activiteiten aansluiten op reeds bestaande ontwikkelingen door deze te ondersteunen en te stimuleren. En neemt zich voor om, waar zich een mogelijkheid voordoet, in te spelen op de ontwikkeling van een sociale agenda of sociale actie
Scroll naar boven